Το έργο ViPi > KA3 LLL (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP). Αυτό το παιχνίδι περιλαμβάνει μόνο τις απόψεις των συντακτών του, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.